bUTschy.de

Logbuch

Ich hab da mal was Aktualisiert und zwar:

Was Wann Status
PHP v8.3 100%
Zeiterfassung v1.0 85%
Font Awesome v6.4.2 100%
ToDo CRUD v2.0 100%
Box CRUD v2.0 100%
Page CRUD v2.0 100%
SQLite CRUD v0.9 90%
4CMS v1.8 85%
MySQL v8.0.26 100%
4CMS v1.7 80%
CRUD json v1.1 90%
CRUD csv v1.1 90%
CRUD txt v1.1 90%
2do v0.9 50%
CSS dark.css 60%
Archiv2 v0.9 90%
4CMS v1.6 70%
CSS Darkmode 80%
Tags v1.0 90%
Page v1.0 50%
PHP v8.0.9 100%
Daten v1.0 70%
Archiv v1.0 40%
Dashboard v0.9 50%
PHP Argon2id 100%
Admin v0.9 90%
TinyMCE v5.2.1 100%
phpMyAdmin v4.9.7 100%
Timeline v0.9 85%
4CMS v1.4 80%
CSS Reset 90%
Chatbot v0.9 60%
PHP SSL 100%
User v0.9 90%
Domain: butschy.de 100%
4CMS v1.3 30%
Kommentare v0.9 70%
Box v0.9 90%
Suchen v0.9 70%
Kategorien v0.9 70%
4CMS v1.2 20%
Paging v0.9 90%
Forum v0.9 30%
4CMS v1.1 20%
4CMS v1.0 10%